Databeskyttelsesloven

I Promenadeorkesteret er der samlet data over medlemmerne, dels til brug for Aarhus Kommune til beregning af økonomisk støtte, og dels til kommunikation med medlemmerne.

Der opbevares følgende data:

Fødselsdato

Adresse

Telefonnummer

mail adresse

 

Persondataloven giver den registrerede en række rettigheder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede.
  • Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede.
  • Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2240-1-1